Regulamin Konkurs Ambasadorki

REGULAMIN PROGRAMU AMBASADORKI #SWEDERMGIRLS”

 

 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy regulamin programu (akcji testowania) (dalej także: „Regulamin”) określa warunki i zasady programu pod hasłem: „Klub #SWEDERMGIRLS” (dalej także: „Program”), w szczególności warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora(definicja poniżej) oraz Uczestników (definicja poniżej) Programu.
 2. Organizatorem Programu jest SWEDERM SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni (adres ul. Żołnierzy I Armii WP 8/U4, 81-380 Gdynia), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem KRS: 0000617522, NIP: 5862306308, REGON: 364438912 (dalej także: „Organizator”).
 3. Program nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielem portalu społecznościowego www.instagram.com (dalej: „Serwis Instagram”), www.facebook.pl (dalej: „Serwis Facebook”) oraz aplikacji internetowej www.tiktok.com (dalej: „Serwis TikTok”). Właściciel Serwisu Instagram nie jest organizatorem ani współorganizatorem Programu. Właściciel Serwisu Facebook nie jest organizatorem ani współorganizatorem Programu. Właściciel Serwisu TikTok nie jest organizatorem ani współorganizatorem Programu.
 4. Program jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Udział w Programie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Programu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Programu. Biorąc udział w Programie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.
 6. Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 2094 z późn. zm.).

 

2.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA PROGRAMU.

 1. Program przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Program rozpoczyna się w dniu 05.05.2022 roku i trwa do dnia 31.12.2022 roku (dalej: „Czas Trwania Programu”).
 3. W Czasie Trwania Programu Organizator wybierze dwadzieścia osób do testowania produktów biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność.
 4. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 5. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne, a Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie za udział lub publikację postów na swoim profilu.

 

3.

UCZESTNICY.

 1. Program przeznaczony jest dla osób, które posiadają aktywny publiczny profil w Serwisie Instagram lub w Serwisie Facebook lub w Serwisie TikTok i będą publikować Posty (definicja poniżej) wyłącznie na swoim Profilu.
 2. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która: (i) jest pełnoletnia, (ii) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (iii) zapoznała się z Regulaminem Programu i zaakceptowała jego wszystkie postanowienia, (iv) wykonała Zadanie, (v) posiada Profil (aktywne publiczne konto w Serwisie Instagram lub w Serwisie TikTok lub w Serwisie Facebook).
 3. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Programu.
 4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, jak również naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, upoważnia Organizatora do pozbawienia Uczestnika prawa uczestniczenia w Programie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Serwis Instagram lub Serwis TikTok lub Serwis Facebook, na którym (na których) Uczestnik winien prowadzić Profil celem zgłoszenia się do Programu nie ponosi (nie ponoszą) odpowiedzialności za Program. Wszelkie pytania lub reklamacje dotyczące Programu lub jego organizacji winny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności Zadanie oraz opisy, zdjęcia lub filmy zamieszczone na Profilu, nie naruszą praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a Uczestnik jest uprawniony do udzielenia Organizatorowi licencji niewyłącznej w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Programu zgodnie z Regulaminem.
 7. W Programie mogą brać udział osoby będące konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające Profil prowadzony zgodnie z regulaminem Serwisu Instagram lub regulaminem Serwisu TikTok lub regulaminem Serwisu Facebook. Dane zawarte na Profilu (Serwisu Instagram lub Serwisu TikTok lub Serwisu Facebook) muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

 4.

ZASADY PROGRAMU.

 1. Zadanie, które ma wykonać Uczestnik Programu polega na:
 2. Opublikowaniu zdjęcia lub filmu w Serwisie Instagram lub w Serwisie Facebook lub w Serwisie TikTok przedstawiające produkt będący własnością Organizatora i oznaczenie go hasztagiem #SWEDERMGIRLS oraz #SWEDERM.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest:
 4. Wykonanie przez Uczestnika zadania w Czasie Trwania Programu, tj. opublikowanie zdjęcia i filmu (aplikacja, omówienie/opisanie produktu w formie promocji) każdy wysłany przez organizatora produkt na portalach społecznościowych z hasztagiem #SWEDERMGIRLS oraz #SWEDERM,
 5. Zaakceptowanie przez Uczestnika Regulaminu Programu,
 6. wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu Programu,
 7. Zgłoszenie do Programu jest prawidłowe (skuteczne) wyłącznie, gdy Uczestnik wykonał Zadanie w całości, tj. opublikował zdjęcie lub film na portalu społecznościowym z hasztagiem #SWEDERMGIRLS oraz #SWEDERM oraz spełnił wszystkie inne wymogi określone w Regulaminie.
 8. Wykonanie Zadania zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 Regulaminu oraz spełnienie wymogów, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu stanowi zgłoszenie udziału w Programie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i postanowień określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności teksty, opisy, zdjęcia, filmy stanowią jego wyłączną własność i zostały przez niego wykonane, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Programu zgodnie z Regulaminem.
 10. W Programie nie będą brały udziału Zadania, które: (i) naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszają moralność, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, godność, prawa osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z dyskryminacją, nagością, nałogami, (ii) zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, Skype, itp., (iii) są sprzeczne z Regulaminem.
 11. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Programu sprawuje jury (dalej także: „Jury”) powołane przez Organizatora w trzyosobowym składzie.
 12. Kryterium wyboru odpowiedzi na zadanie konkursowe będzie: (i) inwencja twórcza autora, (ii) oryginalność i kreatywność.
 13. W wyniku wykonania Zadania wybranych zostanie, spośród wszystkich Uczestników, dwadzieścia osób, które dołączą do Programu.
 14. Organizator - po wskazaniu przez Jury - poinformuje Wybranych Uczestników o wynikach - wysyłając wiadomość elektroniczną poprzez portale społecznościowe.
 15. Wybranymi Uczestnikami mogą zostać wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnili wszystkie wymogi określone w Regulaminie.
 16. Po bezpośrednim poinformowaniu Wybranych Uczestników będą oni poproszeni w wiadomości prywatnej o zwrotne przesłanie swoich danych kontaktowych i adresowych, na które wysłane zostaną paczki z kosmetykami marki Swederm ( dalej także: „Paczki”).
 17. W przypadku, gdy którykolwiek z Wybranych Uczestników nie przyjmie Paczki lub nie wykona zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, wówczas Jury będzie uprawnione do ponownego wyboru Wybranego Uczestnika (Wybranych Uczestników) spośród pozostałych Uczestników Konkursu.

 

5.

PACZKI.

 1. Każdy z Wybranych Uczestników:
 2. Raz w miesiącu otrzyma do testowania minimum jedną Paczkę z kosmetykami Swederm w Czasie Trwania Programu

Oraz

 1. weźmie udział w programie promującym markę Swederm (dalej także: „Akcja”), w ramach której Wybrany Uczestnik zobowiązuje się:
 • do opublikowania minimum jednej publikacji na swoim Profilu w Serwisie Instagram lub w Serwisie Facebook lub w Serwisie TikTok ( minimum jeden post dotyczący przesłanej Paczki z kosmetykami), zawierającej zdjęcie lub video przesłanych w paczce produktów ( kosmetyków) Swederm i opis lub krótką recenzję opisującą wrażenia z używania tychże kosmetyków oraz oznaczenie hasztagiem #SWEDERMGIRLS oraz #SWEDERM.
 • nie usuwać do dnia 31.12.2023 roku zamieszczonego na Profilu Postu, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b) ppkt (i) powyżej;
 • Post, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. b) ppkt (i) powyżej, będzie co najmniej do dnia 31.12.2023 roku postem publicznym;
 1. Wybrany Uczestnik zobowiązuje się do opublikowania materiałów w ciągu 7 dni od otrzymania Paczki.
 2. Wybrany Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora informacji o Postach publikowanych przez Wybranego Uczestnika na Profilu w Serwisie Instagram lub Serwisie TikTok lub na portalu Facebook lub Serwisie Instagram Organizatora, a także na publikowanie Postu poprzez media społecznościowe wraz z płatną promocja tego Posta.
 3. Wybrani Uczestnicy nie są uprawnieni do przeniesienia prawa do otrzymania Paczek na osoby trzecie.
 4. Paczki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych Paczek na inne cele Organizatora.
 6. Przekazanie Paczki, wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 14 (czternastu) dni od daty spełnienia przez Uczestnika wszystkich obowiązków, o których mowa w Regulaminie.

 

6.

DANE OSOBOWE.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest SWEDERM SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni (adres ul. Żołnierzy I Armii WP 8/U4, 81-380 Gdynia.
 2. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Programie. Dane osobowe uczestników Programu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Programu.