Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

 

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

Organizatorem Programu jest SWEDERM SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni (adres ul. Żołnierzy I Armii WP 8/U4, 81-380 Gdynia), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem KRS: 0000617522, NIP: 5862306308, REGON: 364438912 (dalej także: „Organizator”).

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Konkurs").

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram oraz Facebook.

Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 2094 z późn. zm.).

Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.

 

2.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA PROGRAMU.

 

Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.09.2023 roku i trwa do dnia 21.09.2023 roku. Ogłoszenie wyników 22.09.2023r. pod postem konkursowym. 

3.

UCZESTNICY.

 

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają aktywny publiczny profil w Serwisie Instagram i obserwują profil @swederm.pl

Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

4.

ZASADY PROGRAMU.

 

Zadanie, które ma wykonać Uczestnik Konkursu polega na:

Umieszczeniu w ramach Serwisu Instagram komentarza spełniającego wszystkie wymogi określone w Regulaminie Konkursu i będące odpowiedzią na zadanie konkursowe: „Zaobserwuj profil @swederm.pl --> Polub post konkursowy oraz oznacz dwie osoby --> Pod postem konkursowym odpowiedz na pytanie konkursowe: Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z wakacji?

 

Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac Konkursowych pod warunkiem, iż odpowiedzi na pytanie konkursowe będą się od siebie różnić pod względem treści.

Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń 3 (słownie: trzy osoby), które zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej i w oparciu o jej swobodną ocenę, przesłały w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Zgłoszenie, zawierające najbardziej kreatywną i najbardziej oryginalną odpowiedź pod postem konkursowym (dalej „Zwycięzca”).

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.

 

Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pod komentarzem zawierającym Zgłoszenie. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przesłanie za pośrednictwem e-maila danych do wysyłki.

 

Zwycięzca jest zobowiązany wysłać drogą mailową na adres: sklep@swederm.pl skan uzupełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w ciągu 7 dni od daty umieszczenia powiadomienia o wygranej. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę wymaganych danych w powyższym terminie, Nagroda nie zostanie przyznana temu Zwycięzcy i zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa.

 

Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania od Zwycięzcy danych, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.

 

Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Zgłoszenia. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.

 

Naruszenie przez Uczestnika postanowienia, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

 

5.

NAGRODY.

 

Dla trzech najciekawszych Zgłoszeń w Konkursie, przewidziano beauty sety produktów marki SWEDERM o wartości 150 zł lub 254 zł jeden.

 

Nagrody nie podlegają wymianie. Nagrody nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne.

 

 

NAGRODY ( do wyboru jedna):

1x FACE SCRUB GRAPE 100ml , 1x FACE MASK GRAPE 100ml

1x GREEN RETINOL CREAM 50ml, 1x GREEN RETINOL SERUM 30ml

 

6.

DANE OSOBOWE.

 

Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest SWEDERM SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni (adres ul. Żołnierzy I Armii WP 8/U4, 81-380 Gdynia.

 

Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie. Dane osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu.

 

 

 

………………………………………….                                                                                  ……….…………………………………

miejscowość, data                                                                                                            czytelny podpis