Regulamin konkursu „ULTRA”

Regulamin konkursu

 

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Organizatorem Programu jest SWEDERM SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni (adres ul. Żołnierzy I Armii WP 8/U4, 81-380 Gdynia), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem KRS: 0000617522, NIP: 5862306308, REGON: 364438912 (dalej także: „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Konkurs").
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
 4. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 2094 z późn. zm.).
 6. Konkurs prowadzony jest w celu popularyzacji, promocji i reklamy produktów Organizatora.

 

 

2.

TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA PROGRAMU.

 

 1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 18.10.2022 roku i trwa do dnia 20.10.2022 roku.

 

 

3.

UCZESTNICY.

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają aktywny publiczny profil w Serwisie Instagram i obserwują profil @swederm.pl oraz @mumme_pl
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 4.

ZASADY PROGRAMU.

 

Zadanie, które ma wykonać Uczestnik Konkursu polega na:

 1. Umieszczeniu w ramach Serwisu Instagram komentarza spełniającego wszystkie wymogi określone w Regulaminie Konkursu i będące odpowiedzią na zadanie konkursowe: „Zaobserwuj profil @swederm.pl oraz @mumme_pl --> Polub post konkursowy i oznacz przyjaciółkę z którą chcesz dzielić przyjemność przygody kosmetycznej --> Pod postem konkursowym na profilu @swederm napisz jaki masz pomysł na babski wieczór.
 2. Każdy Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę prac Konkursowych pod warunkiem, iż odpowiedzi na pytanie konkursowe będą się od siebie różnić pod względem treści.
 3. Po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni spośród nadesłanych Zgłoszeń 1 (słownie: jedną osobę), która zgodnie z uznaniem Komisji Konkursowej i w oparciu o jej swobodną ocenę, przesłała w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem Zgłoszenie, zawierające najbardziej kreatywną i najbardziej oryginalną odpowiedź pod postem konkursowym (dalej „Zwycięzca”). Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej pod komentarzem zawierającym Zgłoszenie. Zwycięzca Konkursu zostanie poproszony o przesłanie za pośrednictwem e-maila danych do wysyłki.
 5. Zwycięzca jest zobowiązany wysłać drogą mailową na adres: [email protected] skan uzupełnionego i własnoręcznie podpisanego formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w ciągu 7 dni od daty umieszczenia powiadomienia o wygranej. W przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę wymaganych danych w powyższym terminie, Nagroda nie zostanie przyznana temu Zwycięzcy i zostanie przekazana innemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja Konkursowa.
 6. Nagroda zostanie przesłana drogą pocztową nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania od Zwycięzcy danych, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.
 7. Uczestnik oświadcza, że wykonał zadanie konkursowe samodzielnie oraz że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do treści Zgłoszenia. Uczestnik zapewnia, iż Zgłoszenie w Konkursie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a nadto nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami lub prawami osób trzecich.
 8. Naruszenie przez Uczestnika postanowienia, o którym mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu będzie traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i skutkować będzie wykluczeniem Uczestnika z Konkursu.

 

 

5.

NAGRODY.

 

 1. Dla najciekawszego Zgłoszenia w Konkursie, przewidziano beauty sety produktów marki SWEDERM o wartości 840 zł jeden.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie. Nagrody nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne.

 

NAGRODY:

2x ULTRA MASK VIT C – MASKA Z WIT. C

2x ULTRA CREAM VIT C – KREM Z WIT. C

2x ULTRA SERUM VIT C - SERUM Z WIT. C

2x ULTRA BODY CREAM VIT C – BALSAM Z WIT. C

 

 

6.

DANE OSOBOWE.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest SWEDERM SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni (adres ul. Żołnierzy I Armii WP 8/U4, 81-380 Gdynia.
 2. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie. Dane osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu.

 

 

 

 

………………………………………….                                                                                  ……….…………………………………

miejscowość, data                                                                                                            czytelny podpis